فیلتر ۵

filter5


فیلتر پست کربن برای حذف هر گونه بو ، طعم و مزه بد اب