فیلتر ۳

filter2_1112370668


فیلتر کربن بلاک برای حذف افات نباتی و نیترو بنزن ها و مواد شیمیایی