فیلتر ۲

filter3


فیلتر کربن فعال برای حذف کلر، تری هالومتان ها