فیلتر 1

filter1


 فیلتر الیافی برای حذف ذرات معلق در اب تا ۵ میکرون و رفع کدورت اب